Biedriem


vai

Biedrības statūti

Biedrība "Ventas Dzirkstis"

Biedrība "Ventas Dzirkstis" darbības pamatprincip ir aprakstīti biedrības statūtos. 

Biedrības galevnie mērķi:

  • Organizēt biedrības biedru un sabiedrības saturīgu, izglītojošu, veselību veicinošu un drošu brīvā laika pavadīšanu (kultūras pasākumi, lekcijas, nometnes, sporta aktivitātes, ekskursijas, interešu pulciņi, radošās darbnīcas u.c.).
  • Organizēt biedru sveikšanu jubilejās, iespēju robežās sniegt atbalstu garīgās un materiālās labklājības uzlabošanā dzīves sarežģītās situācijās, ieskaitot morālu un juridisku palīdzību u.c., t.sk. izvadīšana pēdējā gaitā.
  • Sekmēt biedru, kā arī bērnu un jauniešu personības potenciāla atklāšanu, vispusīgu attīstību, dzīves kvalitātes uzlabošanu sociālajā, garīgajā un informācijas jomā (t.sk. palīdzība īpaši talantīgām personām kvalitatīvas izglītības ieguvē, piedalīšanās aktuālos konkursos, projektos u.c.).
  • Organizēt labdarības pasākumus, kā arī piesaistīt humāno palīdzību un naudas līdzekļus ar ziedojumu palīdzību. 
  • Iesaistīt Biedrības darbā brīvprātīgos, dažādu profesiju un institūciju pārstāvjus, sekmēt pašiniciatīvu.
  • Sadarboties ar valsts un pašvaldības institūcijām, kā arī ar Latvijas un citu valstu sabiedriskām organizācijām, biedrībām un nodibinājumiem, t.sk. piedalīšanās Latvijas un starptautiskos pasākumos, organizācijās.
  • Veicināt investīciju piesaistīšanu no ES fondiem un citiem finanšu avotiem.
  • Veikt dažādu projektu izstrādi un realizāciju.
  • Aizstāvēt savu Biedru likumīgās tiesības un intereses.
  • Veikt saimniecisko darbību likumdošanā noteiktajos ietvaros.

Biedrības "Ventas Dzirkstis" statūti 

Kā kļūt par biedru?